Коваль Світлана Іванівна

Коваль Світлана Іванівна
Коваль Світлана Іванівна

Освіта

Коваль Світлана Іванівна одержала вищу освіту у Львівському торгово-економічному інституті по спеціальності “Економіка торгівлі” з присвоєнням кваліфікації економіста. По закінченні отримала диплом з відзнакою. У 1988 році закінчила педагогічний факультет Московського ордена Дружби народів кооперативного інституту. Кваліфікація – викладач.

Трудова діяльність

1988-1995 р.р. – асистент кафедри маркетингу, організації та технології торгівлі Гомельського кооперативного інституту.

1995-2002 р.р. – старший викладач кафедри економіки, організації та управління виробництвом Брестського державного технічного університету.

2002-2004 р.р. – доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту Брестського державного технічного університету.

2005 -2006 р.р. – фінансовий директор ТОВ “Авто-Практик”, м. Рівне.

2006-2013 р.р. – старший викладач кафедри економіки та фінансів Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. ак. С. Дем’янчука.

З квітня 2013 року – старший викладач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування.

Підвищення кваліфікації у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. ак. С.Дем’янчука. Тема: “Педагогіка вищої школи”.- м. Рівне, 11-15 квітня 2011 р.

Стажування у Харківському національному автомобільно-дорожному університеті, м.Харків. Дисципліни: «Маркетинг», «Транспортний маркетинг», «Основи маркетингових досліджень» з 01.09.14 по 01.03.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 100906

Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць., співавтор двох навчально-методичних посібників з грифом МОНУ та колективної монографії. Наукові інтереси: застосування маркетингових технологій у державному управлінні, фінансове забезпечення соціальних стандартів в контексті сталого розвитку держави, проблеми статистичних досліджень у сфері фінансів.

Нагороди

Диплом за перше місце в номінації “Кращий навчальний посібник” економічного напряму (за навчальний посібник “Маркетинг” та монографію «Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика» за заг.ред. М.В.Мальчик) – 2016 р

Диплом за третє місце в номінації “Кращий навчальний посібник” економічного напряму (за навчальний посібник «Фінансова статистика» / М.В Мальчик., С.І Галашко (С.І. Коваль)., А.І Пелех ) – 2015 р.

Нагороджена подякою Аудиторської палати України, Київ – 2010 р.

Основні наукові праці за останні 5 років

 1. Стандарти якості соціальних послуг: законодавча практика / С.І. Коваль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого розвитку”. Донецьк: ДРУК–ІНФО, 2010. – 471 с.
 2. Пенсійна реформа як один з напрямків забезпечення сталого розвитку країни / С.І. Коваль // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2010. – Випуск XVI (№ 3). – С. 158-168
 3. Фінансова статистика. Навчальний посібник / М.В. Мальчик, С.І Галашко (С.І. Коваль), А.І. Пелех. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с. (Лист МОНУ № 1/11 – 9208 від 04.10.2010 р.).
 4. Коваль С.І. Аспекти соціального захисту: вітчизняна проблематика та шляхи її вирішення / С.І. Коваль // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. Випуск 16. – С. 256-263.
 5. Коваль С.І. Фінансове забезпечення соціальних гарантій в Україні / С.І. Коваль // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. ІІ (42) ч.2. Т.2 Економічні науки. – С. 70-77.
 6. Коваль С.І. Система показників оцінки сталого розвитку в контексті вітчизняних економічних реформ / С.І. Коваль // Наукові записки. Серія “Економіка” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2011. – Випуск 18. – 644 с.
 7. Коваль С.І. Критерії ефективності соціальної політики держави: міжнародна та вітчизняна практика / С.І. Коваль // Проблеми і механізми використання ресурсного потенціалу суб’єктами господарювання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 23-24 лютого 2012). – Рівне, НУВГП. – 2012.
 8. Коваль С.І. Оцінка результативності соціальної політики в контексті запровадження ПЦМ / С.І. Коваль // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали науково практичної конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 180 с.
 9. Коваль С.І. Реалізація соціальної політики на державному рівні / С.І. Коваль // Міжнародна науково-практична конференція “Оцінювання ефективності соціальної політики: методологія та практика”. Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 28 листопада 2012 року, Київ.
 10. Мальчик М.В., Коваль С.І. Роль логістики у забезпеченні конкурентоздатності підприємства в умовах трансформації економіки // Научный журнал “Крымский экономический вестник” / М.В. Мальчик, С.І. Коваль. – Симферополь, 2013. – Випуск 2(03) . – С. 213-216.
 11. Попко О.В, Коваль С.І . Уніфікація технічного регулювання парфумерно-косметичного ринку України з нормами ЄС / О.В. Попко, С.І. Коваль // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингова освіта в Україні» . – К.: КНЕУ, 2013. – С. 29-31.
 12. Гонтаренко Н.А., Коваль С.І. Використання інформаційних технологій у практиці інтерактивного маркетингу / Н.А.Гонтаренко, С.І.Коваль // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, м. Рівне, 12-14 лютого 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014.
 13. Мальчик М.В., Коваль С.І . Банківський маркетинг у конкурентному середовищі // Наукові записки. серія «Економіка»: збірник наукових праць. / Мальчик М.В., Коваль С.І. – Острог: Острозька академія, 2014. – Випуск 24. – С.230-234.
 14. Коваль С.І. Методологія оцінювання сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя / С.І. Коваль // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць [Економіка] – Рівне, 2014.- № 4.
 15. Коваль С.І. Застосування програмно-цільового бюджетування в управлінні соціально-економічним розвитком регіону / С.І. Коваль // Матеріали I Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» (27-28 лютого 2014 р.). – Київ, 2014.
 16. Коваль С.І. Сучасний маркетинг зарубіжних країн // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», м. Рівне, 16-17 жовтня 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 142-145.
 17. Коваль С.І. Роль та місце вірусного маркетингу в соціальних мережах // Збірник тез конференції «Маркетинг в Україні», 12-13 грудня 2014. – Київ.
 18. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. (Лист МОН № 1/1-11466 від 22.07.2014 р.).
 19. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: Монографія / за редакцією Мальчик М.В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с., Авт. колектив: Мальчик М.В., Попко О.В.,Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д.
 20. Коваль С.И., Голец О.В. Особенности системы бюджетирования и контроллинга в бюджетных организациях / С.И. Коваль, О.В. Голец // «Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання»: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. Ч. 1. – С. 115-118.
 21. Коваль С.И., Голец О.В. Голубой океан – инвестиционная ниша в условиях глобализации экономики / С.И. Коваль, О.В. Голец // Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модернизации и инвестиционного развития экономики : материалы VI Международной научно-практической конференции, 1-3 марта 2016 г.: в 2 ч., Ч. 1. [Текст] / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск. : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 1084 с. – Ч. 1. – С. 126-131.
 22. Коваль С.И., Голец О.В. Эффективность моделей социальной политики современных общественных систем / С.И. Коваль, О.В. Голец // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 р. Ч. 1., м. Дніпропетровськ, 2016 – С. 268-273.
 23. Голец О.В., Коваль С.И. Бюджетирование и контроллинг как эффективные инструменты управленческих и маркетинговых решений строительных организаций / С.И. Коваль, О.В. Голец // Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие городов и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города», 22 апреля 2016 г., г. Волгоград. – С. 458-464.
 24. Мальчик М.В., Коваль С.І. Маркетинговий аналіз пенсійної реформи: проблеми та перспективи / М.В. Мальчик, С.І. Коваль // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. 2. / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. – 750 с.
 25. Коваль С.И, Голец О.В. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об’єднань та підприємств: Монографія / за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 520с. (С. 225-234).
 26. Мальчик М.В., Коваль С.І. Рефлексивний підхід в управлінській діяльності // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», 21-22 квітня 2016 р. – Рівне: НУВГП. – С. 75-80.

Керівництво студентськими науковими роботами

 1. Пантюх М.В. (МАР-41інт.) Роль маркетингу на ринку банківських послуг / Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів, 25 травня 2016 р.  : присвячена 25-річчю Незалежності України / редкол.  : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків  : ХДУХТ, 2016. – 290с.
 2. Пантюх М.В. (МАР-41інт.) Маркетингові дослідження банківської системи країни в умовах економічної кризи. – Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К.:НАУ, 2016. – 274 с.
 3. Пантюх М.В. (МАР-41інт.). Роль держави у вирішенні проблем соціальної захищеності населення в умовах трансформаційної економіки. – Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. – С. 438-442.
 4. Калетник О.В. (Ф-31). Необхідність використання екологічного маркетингу у сучасному світі / Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів, 25 травня 2016 р.  : присвячена 25-річчю Незалежності України / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків  : ХДУХТ, 2016. – 290с.
 5. Лисачок А. В. (Ф-31). Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні / Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і школярів, 25 травня 2016 р.  : присвячена 25-річчю Незалежності України / редкол.  : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків  : ХДУХТ, 2016. – 290с.