Коротун Ольга Петрівна

Коротун Ольга Петрівна
E-mail: korotun@mail.ru

Освіта і трудова діяльність

У 2002 році закінчила Рівненський Інститут Слов’янознавства Київського Славістичного університету за спеціальністю – “Маркетинг” та здобула кваліфікацію “економіст-маркетолог”

2001-2003 роки працювала спеціалістом- маркетологом у рекламній агенції “Афіша-Рівне”.

2003-2006 рік, спеціаліст з інформаційних технологій Централізованої бібліотечної системи м. Рівне.

2006-2015 рік, викладач кафедри менеджменту Рівненської філії Європейського університету.

З листопада 2013 року здобувач кафедри міжнародної економіки Національного Університету харчових технологій.

З вересня 2015 року – старший викладач кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування.

Підвищення кваліфікації

Національний транспортний університет, м. Київ, спеціальність “Соціально-педагогічні технології професійної діяльності” за дисциплінами: Маркетинг відносин, Маркетингові комунікації, Маркетинг в туризмі, Маркетингова товарна політика, 2016 рік.

У 2016 році стажування у Польсько-українському міжнародному інституті інновацій науки, освіти та розвитку у м. Варшава (Республіка Польща): “Теорія і практика впровадження і функціонування маркетингових логістичних систем господарюючих суб’єктів (The theory and practice of implementation and operation of marketing logistics systems of the business entities)”

2012 – член Українського географічного товариства.

Автор 30 науково-методичних праць, з них 1 монографія в співавторстві. Продовжує активно проводити наукові дослідження.

Викладає дисципліни

Маркетинг в туризмі, Управління продажем, Маркетинг відносин, Маркетингові комунікації, Основи наукових досліджень, Методологія наукових досліджень

Наукові інтереси

Маркетинг в туризмі, Сталий розвиток туризму, ефективність інвестицій в туризмі, конкурентоспроможність туризму.

Заміжня, виховує сина.

Основні наукові праці

1. Коротун О.П. РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ТЕОРІЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ, СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: монографія / О.Б. Конарівська, О.І. Кузьмак, О.М. Кузьмак, О.П. Коротун. – Рівне: НУВГП, 2016. – 252 с.

2. Коротун О.П., Мальчик М.В. ЧИННИКИ ТА ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ//Чинники та фактори інвестиційної привабливості туристичних об’єктів / Мат-ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Маркетингова освіта в Україні”. – К.: КНЕУ, 2016.

3. Коротун О.П. ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / С.І. Коротун, О.П. Коротун // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.139-141.

4. Коротун О.П. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ / О.Б. Конарівська, О.П. Коротун // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ, 2016. – С.180-183.

5. Коротун О.П. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ / О.Б. Конарівська, О.П. Коротун // Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації / Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. – Львів: НЛТУ, 2016

6. Коротун О.П. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ” В УКРАЇНІ / О.Б. Конарівська, О.П. Коротун // Вісник НУВГП. Економіка. Зб.наук.праць, 2016. – Вип.2 (74), С.94-101.

7. Коротун О.П., Коротун С.І. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ//Забутий континент. Штетлі Волині. Історія, культура, особистості, перспективи розвитку туризму: мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., [Рівне], 20 берез. 2015 р. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – С. 39-43.

8. Коротун О.П. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ//Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 19-20 березня 2015 р. : Тези доповідей. – К.: НУХТ, 2015. – С.127-129.

9. Коротун О.П ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ//Mатеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015 р. – Ч.3. – С.301-304.

10. Коротун О.П. МІЖНАРОДНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ//Міжнародне та державне регулювання туристичної діяльності// Інформаційнв культура в сучасному світі: матеріали наук.семінару в 2 ч. / за ред.проф.ГуткевичС.О. – К. НУХТ., 2015. – С.114-116.

11. Коротун О.П., Коротун С.І., Мошинський В.С. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ//Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблывасці і перспективы развіцця: зб. навук. прац. / Палесский аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі, рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.] – Брэст. Альтернатива. – 2014. – Вып.7. – С. 40-42.

12. Коротун О.П. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ//Інформаційна культура в сучасному світі [у 2 ч.]: матеріали наук. семінару / за ред. С.О. Гуткевич, Л.А. Пунчак. – К.: НТУУ “КП”, 2014. – Вип.6. – Ч.1. – С.50-53.

13. Коротун О.П., Коротун С.І. МАРКЕТИНГОВІ СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ//Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мат-лы ІV Междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2013. – С.105-108

14. Коротун О.П. СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИД ПІДПРИЄМНИЦТВА В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ//Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Мат-ли VII міжнар. наук. конфер. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C.234-238

15. Коротун О.П., Коротун С.І. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ //Проблемы устойчивого развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран: сборник научных статей Второй Международной научно-практической конференции, 27-29 марта 2012 г., МГУ имени A.A. Кулешова, г. Могилев: в 2 ч / под ред. И.Н. Шарухо, И.И. Пирожника, И.И. Бариновой. – Могилев: УО «МГУ имени A.A. Кулешова», 2012. – Ч. 2. – C.44-46

16. Коротун О.П., Коротун С.І. ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИЗМУ: СКЛАДОВІ ТА СТРУКТУРА //Суспільно-географічні виклики у Східно-Центральній Європі на початку ХХІ століття. Матеріали Міжнародної наукової географічної конференції (Берегове, 29–30 березня 2012р). – Берегове, 2012 – С.215-219

17. Коротун О.П., Коротун С.І. ЗЕЛЕНИЙ СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ: ВИДИ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ //Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Випуск 1 (2012): Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. “Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях. – Рівне: МЕГУ, 2012. – С.231-237

18. Коротун О.П. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ //Вопросы туризмоведения. Федеральный образовательный и научно-практический журнал. № 2 (2). Саратов, 2012 – С.122-126

19. Коротун О.П. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ//Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан та перспективи розвитку. Матеріали доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (Березне, 19-20 травня 2012 року). – Рівне, 2012. – С.103-104

20. Коротун О.П. СКЛАДОВІ ТА СТРУКТУРА ІНДЕКСІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ТУРИЗМІ//Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”. Зб. наук. праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 9 (34). – Ч.1. – С.175-181

21. Коротун О.П., Коротун С.І. РЕЙТИНГОВЕ РЕСУРСНО-РЕКРЕАЦIЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ //Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы // Мататериалы ІІІ Междунар. научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2011. – С.189-192