Мальчик Мар’яна Василівна

<center>Мальчик Мар'яна Василівна</center>
Мальчик Мар’яна Василівна
E-mail: marianam@i.ua

Завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор В Національному університеті водного господарства та природокористування очолює новостворену кафедру маркетингу з квітня 2013 року. В 1998р. за спеціальністю «Фінанси і кредит» одержала кваліфікацію «Економіст, викладач економіки», закінчивши з відзнакою Рівненський економіко-гуманітарний інститут Кандидат економічних наук з 2004 року. Дисертацію «Субсидування та кредитування соціальних трансфертів (за статусом малозабезпеченості та суспільних заслуг») захистила у вересні 2003 р. в спеціалізованій вченій раді Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.04.01 – “Фінанси, грошовий обіг і кредит”. Доктор економічних наук з 2011 року. Дисертацію «Рефлексивне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості Національної академії наук України в червні 2011 року за спеціальністю 08.00.04 –“Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Докторська дисертація «Рефлексивне управління конкурентоспроможністю промислових підприємств» є першою науковою роботою такого рівня у рамках зародження школи моделювання рефлексивного управління в економіці України. Наукові розробки Мальчик М.В були впроваджені на таких підприємствах як ВАТ «Рівнесільмаш», ВАТ «Азовмаш», ПАТ Рівненський завод «Газотрон», ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», ЗАТ Сентравіс продакшн юкрейн» У 2013 році закінчила Інститут післядипломної освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, після захисту випускної роботи на тему «Навчально-методичний комплекс дисципліни «Поведінка споживача» отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації з дисциплін маркетингового спрямування. З травня 2007 року прийнята Членом-кореспондентом Академії економічних наук України, а з травня 2012 року – обрана академіком Академії економічних наук України. Із 2012 р є Членом Вищої ради Всеукраїнської спілки вчених-економістів України. У травні 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання професора кафедри маркетингу. За 2 роки роботи в Національному університеті водного господарства та природокористування на посаді завідувача новоствореної кафедри маркетингу розробила та веде лекційні курси і практичні заняття з нормативних дисциплін кафедри для студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». Веде тренінгові курси маркетингового спрямування, зокрема практичні прийоми інтернет-маркетингу. Мальчик М.В є науковим керівником кафедральної тематики «Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу в Україні» (ДР №0114U001136). Результати наукових досліджень Мальчик М.В. впроваджуються у навчальний процес різних навчальних закладів. Член спеціалізованої вченої ради К47.104.07 в НУВГП із захисту дисертацій зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. На даний час Мальчик М.В є автором 140 наукових і науково-методичних робіт, 2 одноосібних монографій, 6 колективних монографій, 3 навчально-методичних посібників, в т.ч. 2 – з грифом МОН. Наукові та прикладні розробки Мальчик М.В. з питань оптимізації, організації та управління у виробничо-економічних системах, методології управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання використовуються органами виконавчої влади, промисловими підприємствами, у навчальному процесі вузів. Мальчик М.В. виступила ініціатором створення з вересня 2013 року при кафедрі маркетингу студентського наукового гуртка «Клуб маркетологів» Під її керівництвом студенти займають призові місця у регіональних студентських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності та беруть участь у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях. Наукова та педагогічна діяльність Мальчик М.В відзначена грамотами, подяками різних рівнів, в тому числі Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2011 р.), нагрудним знаком “Відмінник освіти України” (2008 р.) Мальчик М.В. виступає опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій. Постійно бере участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, симпозіумів і семінарів, де очолює роботу, а також виступає з доповідями. Неодноразовий член журі Всеукраїнських, обласних наукових конкурсів, учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Член редколегії фахового журналу «Вісник НУВГП. Серія «Економіка». Рецензує навчально-методичні розробки, збірники наукових робіт. Керує науковою роботою студентів, аспірантів, молодих науковців.

 

Основні наукові праці за останній період

 1. Мальчик М.В., Попко Е.В. Информационное обеспечение рефлексивного управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в структурном моделировании бизнес-процессов маркетинга // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монография / П.Ю. Храпко [и др.]; под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С. 70-75.
 2. Мальчик М.В., Мальчик Я.Я., Оплачко І.О. Рефлексивне маркетингове управління діяльністю підприємства на засадах узгодження інтерересів стейкхолдерів // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 312-314.
 3. Мальчик М.В., Оплачко І.О. Маркетингова стратегія антикризового управління з урахуванням рефлексії прийняття рішень підприємством // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І.Черевко (та ін.) – Х.: ХДУЗТ, 2017. – С. 266-269.
 4. Мальчик М.В., Ковальчук Є.А. Маркетингові інновації у сфері туризму // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І.Черевко (та ін.) – Х.: ХДУЗТ, 2017. – С. 59-61.
 5. Мальчик М.В., Клімавічус Я.І., Мальчик Я.Я. Маркетингові інтернет-технології в бізнесі // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І. Черевко (та ін.) – Х.: ХДУЗТ, 2017. – С. 57-59.
 6. Мальчик М.В., Попко О.В. Сучасна парадигма стартапів у бізнесі // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р.: [тези доп.] / редкол.: О.І. Черевко (та ін.) – Х.: ХДУЗТ, 2017. – С. 55-57.
 7. Мальчик М.В., Оплачко І.О. Ефективність функціонування системи публічних закупівель «PROZORRO» в площині забезпечення сталого розвитку регіонів // Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конф. – 6-7 жовтня 2017 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.В. Даля, 2017. – С.159-163.
 8. Мальчик М.В., Попко О.В. Децентралізація в Україні: сучасні соціальні настрої // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. – 19-20 жовтня 2017 р. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – С. 41-43.
 9. Мальчик М.В., Оплачко І.О. Особливості функціонування електронної системи публічних закупівель PROZORRO в умовах децентралізації влади // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: матеріали І Міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – С. 38-41.
 10. Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І. Меліорація та облаштування Українського Полісся: [колективна монографія] / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – Т.2. – С. 777-797.
 11. Мальчик М.В., Ковальчук Е.А. МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модернизации и инновационного развития экономики: материалы VII Международной научно-практической конференции, 14-16 марта 2017 г.: В 2 ч. // Ч.1 [Текст] / под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск: Изд-во Томск. гос. архитектурно-строит. университета, 2017. – Ч.1. – С. 120-123.
 12. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Термінологія маркетингу послуг у контексті загальної економіко-маркетологічної термінології // Матеріали міжнародної наукової конференції «Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри». – Рівне: НУВГП, 2016. – С. 340-342.
 13. Мальчик М.В., Павлов К.В., Федина К.М. Принципи інтегрованого управління екологічно безпечним природокористуванням // Вісник НУВГП. Економіка. – 2016. – № 2.– С. 19-23.
 14. Malchyk M. Ecological-Economic Regulation Industry In Ukrainе / M. Malchyk, Y. Semenova // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. – № 2 (4). – Р. 110-115.
 15. Мальчик М.В. МАРКЕТИНГ У ПРАКТИЦІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВНЗ // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 342-343.
 16. Мальчик М.В., Коваль С.І. Особенности использования аутсорсинга в системе маркетинга субъектов хозяйствования // Інноваційна діяльність та економічна безпека підприємств: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук, Daniel Fic. – Дніпро: Пороги, 2017. – С.378-385.
 17. Мальчик М.В., Попко О.В. СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МАРКЕТИНГУ // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності», присвяченої 25-річчю Незалежності України, 25 травня 2016 року. – Х.: Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2016. – С. 162-163.
 18. Мальчик М.В., Коваль С.І. РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування», 21-22 квітня 2016 р. – Рівне: НУВГП. – С. 75-80.
 19. Мальчик М.В. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТОВАРА // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практ. конференції «Маркетинг і цифрові технології», 26-27 травня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 113-116.
 20. Мальчик М.В., Попко О.В., Онищук Н.В. БАЗИС МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СПІВПРАЦІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», 20–21 травня 2016 року. – Україна, м. Березне, 2016. – С. 57-59.
 21. Мальчик М.В., Романів О.Я., Трусова Т.С. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ УКРАЇНИ // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», 20–21 травня 2016 року. – Україна, м. Березне, 2016. – С. 59-62.
 22. Мальчик М.В., Попко О.В. МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів та молодих учених «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», 11 лютого 2016 року. – К.: НАУ, 2016. – С. 244-245.
 23. Мальчик М.В., Попко О.В. Особливості розвитку вітчизняних стартапів // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць КНЕУ ім. В.Гетьмана. У 2-х част. Частина 1. №34-35 / 2015. – К., КНЕУ, 2015. – С.262-270.
 24. Мальчик М.В., Коротун О.П. Чинники інвестиційної привабливості туристичних об’єктів // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць КНЕУ ім. В.Гетьмана. У 2-х част. Частина 2. №34-35/ 2015. – К., КНЕУ, 2015. – С.179-187.
 25. Мальчик М., Каюкало А., Трофимець М. Просування на ринку інноваційних товарів (на прикладі продукції AppleiPhone) // Молодіжний економічний дайджест. Науковий електронний журнал. КНЕУ ім. В.Гетьмана. – 2015. – №4 (7) – С.126-130.
 26. Мальчик М.В., Павлова Н.М. МАРКЕТИНГОВА КОМПОНЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Зб.матеріалів І міжн. Науково-практ. конф. 25-26 грудня 2015 року. – Одеса: Бондаренко М.О., 2015. – С.306-308.
 27. МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА: Монографія / за редакцією Мальчик М.В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с., Авт. колектив: Мальчик М.В., Попко О.В.,Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д.
 28. Мальчик М.В. К ВОПРОСУ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ // Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27-28 березня 2015 р). – К.: ДЕДУТ, 2015. – С.99-100.
 29. Мальчик М.В., Онищук Н.В. ТУРИСТСЬКІ ЦЕНТРИ В МАРКЕТИНГОВІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ // Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 27 березня 2015 р. У 2 ч. Ч.ІІ. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2015. – С.214-216.
 30. Мальчик М.В., Толчанова З.А. МОДЕЛИ РЕФЛЕКСИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧАХ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ // Инновационная экономика в условиях глобализации: современные тенденции и перспективы [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 16–17 апр. 2015 г. / Междунар. ун-т «МИТСО»; редкол.: Ю. Ю. Королев (гл. ред.) и [др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2015. – 1 электрон. опт. диск. – С. 512-522.
 31. Мальчик М.В., Мартинюк О.В. ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ – КЛЮЧОВА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ // СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: матеріали VIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (26-27 червня 2015 р.) / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С.130-133.
 32. Мальчик М.В. Перспективи розвитку багаторівневого маркетингу // Теорія та практика реформування економічних систем: Матеріали ІІ МІЖНАРОДНОГО науково-практичного форуму «New economics». – К.: Вид-во «Центр навч. літ-ри», 2015. – С.45-47.
 33. Malchyk M.V., Savina N.B. МODELING OF THE MARKETING BUSINESS-PROCESSES UNDER THE INDUSTRIAL ENTERPRISE’S COMPETITIVENESS REFLEXIVE CONTROL // PRAWNE I SPOŁECZNE PROBLEMY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / pod redakcją Sylwii Gwoździewicz i Beaty Mydłowskiej. – Warszawa, 2015. – Р. 219-225.
 34. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ // Труды международной научно-практической конференции «Внешнеэкономическая деятельность страны в условиях вступления мировой экономики в режим турбулентности». – Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2015. – С. 356-361.
 35. Мальчик М.В., Васюк І.В., Вознюк А.Я. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА: завдання для інклюзивного навчання: навчально-методичний посібник. – К.: «Університет «Україна», 2015. – 320 с.
 36. Мальчик М.В., Попко О.В., Толчанова З.О. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph -Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – p. 207-212.
 37. Мальчик М.В., Мартинюк О.В. Парадигма формування та розвитку «зеленого маркетингу» в сучасних умовах // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 2 (29). – С. 34-42.
 38. МАРКЕТИНГ. Навчальний посібник // За ред. М.В. Мальчик. Рівне: Редакц. -видавн. центр НУВГП, 2014. – 444 с., Авт. колектив: Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Попко О.В., Толчанова З.О., Король Б.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І. (гриф МОНУ лист №1/1-11466 від 22.07.2014).
 39. Мальчик М.В. РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МАРКЕТИНГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ // Маркетинг в Україні: програма та тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2014 року. – Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2014. – С. 43-45.
 40. Мальчик М.В., Попко О.В. СУЧАСНА ПАРАДИГМА СТАРТАПІВ У БІЗНЕСІ // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. Серія: Логістика. – 2014. – Випуск 811. – С.275-280.
 41. Мальчик М.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У ПРАКТИЦІ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції», 16-17 жовтня 2014 р. – Рівне, НУВГП. – 2014. – С.154-156.
 42. Мальчик М.В. МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практ. конференції (Острог, 13–14 червня 2014 р.). – Острог: ОА., 2014. – С.12-15.
 43. Мальчик М.В. , Мартинюк О.В. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОБЛАСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ // Маркетинг і цифрові технології: Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса , 29-30 травня 2014 р.). – Одеса: ТЕС, 2014. – С.105-108.
 44. Мальчик М.В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ // Наукові дослідження молоді: збірник тез VI Звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів (м.Дубно, 27 березня 2014 р.). – Дубно: Університет «Україна», 2014. – С. 8-10.
 45. Мальчик М.В. ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ // ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 24-25 квітня 2014 р.). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.106-107.
 46. Мальчик М.В. РЕГУЛЯТОРНІ ПЕРЕШКОДИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ // ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 24-25 квітня 2014 р.). – Рівне: НУВГП, 2014. – С.106-107.
 47. Мальчик М.В. Використання рефлексивних впливів в управлінні підприємством // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез І міжвуз. наук. конф. (Київ, 27-28 лютого 2014 р.). – Київ: Університет «Україна», 2014. – С. 3-7.
 48. Мальчик М.В. , Коваль С.І. БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ // Наукові записки. Cерія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Острозька академія, 2014. – Випуск 24. – С.230-234.
 49. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Удосконалення формування і реалізації цінової політики банку // Економічний вісник Донбасу: науковий журнал. – 2013 р. – №3 (33). – С.172-179.
 50. Мальчик М.В. Маркетингова складова в системі управління промисловим підприємством // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Збірник наукових праць. – Рівне, НУВГП, 2013. – Випуск ХІХ (№3). – С.188-193.
 51. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Маркетингові інструменти покращення формування клієнтської бази і збільшення прибутковості діяльності банку // Рівне, НУВГП, 2013. – Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія «Економіка». – 2013. – Випуск 3 (63). – С.271-277.
 52. Мальчик М.В. Маркетинговый подход к рефлексивному управлению потребителем товара // Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докл. І Междунар. науч.-практ. конф. (Партенит, 14-16 октября 2013 г.). – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2013. – С.67-70.
 53. Мальчик М.В. Реформування АПК України в контексті сталого національного розвитку // Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: матеріали ІІ регіональної міжвуз. наук.-практ. конф. (м. Дубно, 28 березня 2013 р). – К.: Університет «Україна», 2013. – С.9-13.
 54. Мальчик М.В., Савущик А.І. Пріоритети консолідації капіталу у світовій економіці // Наукові записки. серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Острозька академія, 2013. – Випуск 23. – С.67-73
 55. Мальчик М.В., Коваль С.І. Роль логістики розподілу в забезпеченні конкурентоздатності підприємства в умовах трансформації економіки // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Сімферополь, 2013. – Випуск №2 (03). – Ч.1. – С.213-216.
 56. Мальчик М.В. Маркетингові аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств // Фінансова система України: становлення та розвиток: матер. наук.-практ. конф. (17-18 травня 2013 р.). – Острог: Острозька академія, 2013. – С.14-18.
 57. Мальчик М.В., Толчанова З.О. Логістична діяльність промислового підприємства в його маркетинговій політиці // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Острозька академія, 2013. – Вип. 21. – С.68-70.
 58. Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А. Удосконалення комплексу маркетингових інструментів діяльності комерційного банку // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Сімферополь, 2013. – Випуск №2 (03). – Ч.1. – С.108-110.
 59. Мальчик М.В., Попко О.В. Фірмова торгівля в маркетингово-логістичному підході до управління діяльністю підприємств кондитерської галузі // Теоретические и практические аспекты экономики и интеллектуальной собственности: Сборник научных трудов. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Випуск 1, том 1. – С.76-80.
 60. Мальчик М.В. Застосування методів рефлексивного управління конкурентоспроможністю підприємства у розрізі його активної адаптації // Економіка: реалії часу. – 2012, №1 (2). – С.77-81 / Режим доступу до журн.: http: // www.economics. opu.ua
 61. Мальчик М.В., Руссиян Е.А., Ляшок Н.Ю. Выявление дисбалансов развития человеческого капитала промышленных предприятий в условиях экономических кризисов // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: монография / Под ред. В.С.Пономаренко, Т.С.Клебановой, Н.А. Кизима. – Харков: ФЛП Александрова К.М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. – С.433-447.
 62. Мальчик М.В. Рефлексивний підхід у дослідженнях економічних процесів // Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (22-24 листопада 2012 р.). – Київ, 2012. – С.90-92.
 63. Мальчик М.В. Розробка організаційного забезпечення для рефлексивного управління конкурентоспроможністю промислового підприємства // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту / Хмельницький. – Камянець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – Випуск 4. – С.304-316.
 64. Мальчик М.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ВИХОДІ НА НОВІ РИНКИ // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (25 травня 2012 р). – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012 – С.144-146.
 65. Мальчик М.В. Обоснование концептуальных положений рефлексивного управления конкурентоспособностью предприятий // Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: моногр.; под. ред. Р.Н.Лепы. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: АПЕКС, 2012. – Т.1. – С.50-68.
 66. Мальчик М.В. Конкурентні переваги промислових підприємств // Фінансова система України: становлення та розвиток: матер. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2012 р.). – Острог: Острозька академія, 2012. – С.71-73.
 67. Мальчик М.В. До питання рефлексивної координації управлінських процесів на підприємстві // Наукові дослідження молоді: матеріали IV Звітної науково-практ. конф. студ., аспір., викл. – Київ-Дубно: ТзОВ «Ассоль», Ун-т «Україна», 2012. – С. 12-15.
 68. Мальчик М.В. Базисные задачи рефлексивного управления повышением конкурентоспособности предприятий // Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докл. ІІІ Всеукр. науч.-практ. конф.(Севастополь, 26-29 сентября 2012 г.). – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – С.197-199.
 69. Мальчик М.В. Стратегія розвитку економіки України: інтеграційний аспект // Наукові дослідження молоді: Матеріали ІІІ Звітної наук.-практ. конференції (28 квітня 2011 р.). – Рівне-Дубно, 2011. – С. 9-13.
 70. Мальчик М.В., Васюк І.В. Основні тенденції та перспективи розвитку харчової промисловості Рівненщини // Фінансова система України: зб. наук. пр. – Острог: Острозька академія, 2011. – Вип. 17. – С. 221-232.
 71. Мальчик М.В. Роль аналитической модели рефлексии принятия решений в управлении предприятием // Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, прикладные аспекты: моногр.; под. ред. Р.Н.Лепы. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Ноулидж, 2011. – С. 416-435.
 72. Мальчик М.В. Роль аналітичної моделі рефлексії прийняття рішень в управлінні підприємством // Рефлексивные процессы и управление в экономике: тезисы докл. и матер. ІІ Всеукр. науч.-практ. конф.(10-12 июля 2011 г.) – Херсон, 2011. – С. 56-59.
 73. Модернізація економічної освіти для сталого розвитку // Модернізація освіти для сталого розвитку: матер. ІІ Всеукр. відеоконференції (15 грудня 2011 р.). Нова педагогічна думка: наук.-метод. журнал. Спецвипуск. – Рівне: РОІППО, 2011. – С. 81.
 74. Мальчик М.В. Рефлексивное управление конкурентоспособностью промышленных предприятий: моногр. // Донецк-Ровно: ЧП Лапсюк В.А., 2010. – 216 с.
 75. Мальчик М.В., Галашко С.І., Пелех А.І.Фінансова статистика: Навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 184 с. (гриф МОН України, лист №1/11-9208 від 04.10.2010 р.).
 76. Мальчик М.В. Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства: моногр. // Білопольський М.Г., Алтухова І.М., Мальчик М.В. / Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2010. – 204 с.
 77. Мальчик М.В., Бойко С.Т. Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс. Навчально-методичний посібник. – Рівне, 2010. – 236 с.