Мартинюк Оксана Володимирівна

Мартинюк Оксана Володимирівна НУВГП кафедра маркетингу
Мартинюк Оксана Володимирівна
E-mail: Mart.oksana@gmail.com

Освіта

1992–2002 рр. – навчання в Рівненській державній гуманітарній гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов, яку закінчила із золотою медаллю; 2002-2007 рр. – навчання на факультеті економіки Національного університету водного господарства та природокористування за спеціальністю – економіка підприємства, кваліфікація – економіст. Закінчила з червоним дипломом; 2007-2010 рр. – аспірантка з відривом від виробництва кафедри менеджменту Hаціонального університету водного господарства та природокористування; У 2012 році захистила кандидатську дисертацію в Hаціональному університеті водного господарства та природокористування, на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема: «Розвиток системи управління охороною навколишнього природного середовища». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, завідувач сектором прикладних проблем екологізації економіки регіону Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Галушкіна Т. П.

Трудова діяльність

2008-2010рр. – працювала на посаді викладача кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету; 2009-2010рр. –працювала на посаді старшого викладача Інституту післядипломної освіти Hаціонального університету водного господарства та природокористування; 2010-2013рр. – працювала на посаді викладача економічних дисциплін в Технічному коледжі Hаціонального університету водного господарства та природокористування; У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (диплом ДК № 006192). 2013 – по даний час – працює на посаді старшого викладача кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування.

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі 4 колективних монографій. Наукові інтереси: вдосконалення управління охороною навколишнього природного середовища, «зелена економіка», екомаркетинг. Продовжує активно проводити наукові дослідження. Пройшла стажування у Харківському національному автомобільно-дорожному університеті, м.Харків. Дисципліни: «Маркетинг», «Транспортний маркетинг», «Основи маркетингових досліджень» з 01.09.14 по 01.03.2015 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ № 100905 Отримує другу вищу освіту у ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за спеціальністю 7.03050701 «Маркетинг». Термін закінчення 31.05.2015 р.

Основні наукові праці

 1. Еколого-збалансовані пріоритети розвитку території: концептуальні засади та організаційний механізм // Монографія / Галушкіна Т.П., Грановська Л.М., та ін., 2009.-372с.
 2. Мартинюк О.В. Управління якістю довкілля згідно засад стратегії стійкого розвитку. // О.В. Мартинюк/ Вісник Національного університету водного господарства і природокористування: зб. наук. праць [Економіка]- Рівне, 2009р. – Вип. 1 (45), Ч.3.
 3. Мартинюк О.В. Методичні підходи до інтегральної оцінки системи управління навколишнім природним середовищем території // О.В. Мартинюк/ Вісник Національного університету водного господарства і природокористування: зб. наук. праць [Економіка] – Рівне, 2009р. – Вип. 3 (47) (с. 471-480)
 4. Мартинюк О.В. Дослідження специфіки території через призму раціонального природокористування (на прикладі Рівненської області) // О.В. Мартинюк/ Науковий вісник Волинського національного університету ім.. Лесі Українки: Економічні науки. – Луцьк, 2009р. – Випуск №27. (с. 50-52)
 5. Мартинюк О.В. Аналіз зарубіжного та національного досвіду в сфері місцевого екологічного менеджменту // О.В. Мартинюк/ Науковий вісник НЛТУ України: глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.14. – 308 с. – С. 294-300
 6. Мартинюк О.В. Формування принципів місцевої екополітики з позиції сталого розвитку // О.В. Мартинюк/ Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях // Матеріали науково-практичної конференції м. Ба-хчисарай, 16-17 квітня 2009р. / НДІ сталого розвитку та природокористування. – Сімферополь, «СОНАТ»:НДІ СРП, 2009.
 7. Мартинюк О.В. Дослідження специфіки території через призму раціонального природокористування (на прикладі Рівненської області) // О.В. Мартинюк/ Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2009р.) / відп. ред.. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. унів-ту ім.. Лесі Українки, 2009. – 434с.
 8. Мартинюк О.В. Економічні механізми системи управління навколишнім середовищем в територіальному вимірі // О.В. Мартинюк/ Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки// Збірник тез ІІ всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2009р. Рівне: НУВГП, 2009.-290с.
 9. Мартинюк О.В. Some aspects of model construction for environment management system for decisionmaking under uncertainty // О.В. Мартинюк/ Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009) / ABSTRACTS, October 5-9, 2009, Kamyanets-Podilsky, Ukraine. – 2009.
 10. Мартинюк О.В. Теоретичні аспекти екологічно-деструктивних факторів (обмежень) розвитку території // Т.П. Галушкіна, О.В. Мартинюк/ IX Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологічний менеджмент в загальній системі управління» // Сумський державний університет //20-22 травня 2009р , м. Суми: вид-во СумДУ, 2009. – Частина 1. -188с.
 11. Мартинюк О.В. Деякі аспекти створення системи управління навколишнім середовищем задля оздоровлення басейну річки Дністер // О.В. Мартинюк/ Міжнародна співпраця і управління транскордонним басейном для оздоровлення річки Дністер// Матеріали міжнародної конференції. Одеса, 30 вересня-1 жовтня 2009. Одеса, ІПРЕЕД НАН України, ІНВАЦ; – 2009, – 340с.
 12. Екологічний аудит водогосподарських систем //Монографія / За науковою редакцією Т.П. Галушкіної. – Одеса – Саки: ІПРЕЕД НАН України – ПП «Підприємство «Фенікс», 2010. – C. 91-130.
 13. Мартинюк О.В. Нейронні мережі як ефективний інструмент моделювання та прогнозування рівня депресивності території (на прикладі Рівненської області) // Т.П. Галушкіна, О.В. Мартинюк/ Научно-практический журнал «Экономика Крыма». – Симферополь, 2010р. – Выпуск № 2 (31). (с. 36-41)
 14. Мартинюк О.В. Законодавчо-нормативні передумови формування системи управління навколишнім природним середовищем в територіальному вимірі // Т.П. Галушкіна, О.В. Мартинюк/ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2010р. – №2, Т2 (149). (с. 189-192)
 15. Мартинюк О.В. Інституційні вектори формування системи управління навколишнім середовищем в територіальному вимірі: завдання та орієнтири. // О.В. Мартинюк/ Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: зб. наукових праць. –Рівне, 2010р. – Вип. XVI №1. (с. 531-537)
 16. Мартинюк О.В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування депресивності Рівненської області. // О.В. Мартинюк/ Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансфор-мації економіки// Збірник тез ІІ всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2010р. Рівне: НУВГП, 2010.-290с.
 17. Мартинюк О.В. Інституційне забезпечення системи управління навколишнім природним середовищем в територіальному вимірі // О.В. Мартинюк/ Екологічний менеджмент в загальній системі управління: тези доповідей Х щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 20-21 квітня 2010 р. – Суми, Вид-во СумДУ, 2010.-Ч1.-200с.
 18. Екологізація розвитку рекреаційних зон прибережної смуги // Монографія / За науковою редакцією Т.П. Галушкіної. – Одеса – Саки: ІПРЕЕД НАН України – ПП «Підприємство «Фенікс», 2011. – C. 69-114.
 19. Мартинюк О.В. Екологічний аудит інвестиційної діяльності комерційних банків// У.П. Новак, О.В. Мартинюк / НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць.– Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13. – 408 с.
 20. Мальчик М.В. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф.. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с.(гриф МОНУ лист №1/1-11466 від 22.07.2014);
 21. Мартинюк О.В. Бенчмаркетинг в стратегічному плануванні діяльності компаній // О.В. Мартинюк/ Наукові праці Полтавської державної аграрної екадемії: Збірник науково-технічних праць.– Полтава, 2014. – Випуск 1 (8), Том 1 – 357 с.- с.235-240.
 22. Мартинюк О.В. Використання кольору як прогресивного інструменту маркетингової комунікації. // О.В. Мартинюк/ Вісник Національного університету водного господарства і природокористування: зб. наук. праць [Економіка] – Рівне//, 2014р. (подано до друку)
 23. Мартинюк О.В. Передумови виникнення та області розвитку цифрового маркетингу // О.В. Мартинюк/ Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференціії «Маркетинг і цифрові технології», м. Одеса, 29-30 травня 2014 року. –Одеса, 2014р. – 230ст. – С. 105-108
 24. Місце і роль моделей маркетингу в умовах мінливої економіки // О.В. Мартинюк/ ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу»
 25. Мартинюк О.В. Технології кольору у рекламі // О.В. Мартинюк/ Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції”. – Рівне: НУВГП, 2014 р., С. 154-156.
 26. Мартинюк О.В. Аромамаркетинг – новий інструмент для грамотного і успішного залучення клієнтів // О.В. Мартинюк/ Матеріали Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг в Україні». – Київ, 2014р. (подано до друку)
 27. Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу і логістики в Україні: Монографія/ за ред. М.В. Мальчик. – Рівне: НУВГП, 2014.
 28. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: Монографія / за редакцією Мальчик М.В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с., Авт. колектив: Мальчик М.В., Попко О.В.,Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д.