Попко Олена Володимирівна

Попко Олена Володимирівна
E-mail: helen_p@mail.ua

Освіта

1993-1998: Українська державна академія водного господарства. Спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст (диплом з відзнакою);

2000-2004: аспірант без відриву від виробництва кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію у Національному університеті «Львівська політехніка», на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальність 06.08.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Тема: «Економічна оцінка та регулювання експлуатаційних витрат засобів логістичної інфраструктури підприємства».

2004 рік – присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами (диплом ДК№025483);

2005 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та маркетингу (атестат доцента 02ДЦ№015828).

Трудова діяльність:

23.08.1998-25.08.2006 – викладач, старший викладач, доцент кафедри економіки та маркетингу Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;

З вересня 2006 по квітень 2013 року – доцент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства і природокористування;

З квітня 2013 року по теперішній час – доцент кафедри маркетингу. Викладає дисципліни «Маркетинг промислового підприємства», «Логістика», «Логістичний менеджмент», «Маркетинг інновацій».

Підвищення кваліфікації:

Київський Національний економічний університет за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво»;

МІПК Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Маркетинг»;

Національний університет «Львівська політехніка» за напрямом підготовки «Логістика»;

Харківський національний автомобіле-дорожний університет за напрямом підготовки «Маркетинг».

Курси і тренінги:

Участь у бізнес-тренінгах Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (Львів, Ялта), участь у наукових семінарах для викладачів з маркетингових досліджень (КНЕУ), участь у бізнес-тренінгах з практичного застосування прийомів маркетингу за сприяння Представництва Фонду ім.Фрідріха Еберта в Україні та ВГО “Українська Асоціація Маркетингу” .

Нагороди

2016 рік – присвоєно звання Член-кореспондента Академії економічних наук України зі спеціальності «Маркетинг»;

2016 рік – Диплом за перше місце в номінації “Кращий навчальний посібник” економічного напряму (за навчальний посібник “Маркетинг” та монографію «Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія і практика» за заг.ред. М.В.Мальчик);

2016 рік – Подяка ректора НУВГП за керівництво науковою роботою студентів;

2015 рік – Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків та з нагоди 100-річчя від часу заснування Національного університету водного господарства та природокористування;

2015 рік – Подяка ректора НУВГП за участь у проведенні Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблемні питання розвитку економіки трансформаційного періоду»;

2014 рік – Подяка ректора НУВГП за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток національної освіти, досягнення у справі підготовки кваліфікованих спеціалістів;

2012 рік – Почесна грамота ректора НУВГП «За багаторічну сумлінну працю та з нагоди 40-річчя з дня створення кафедри економіки підприємства»;

2005 рік – Подяка виконавчого комітету Рівненської міської ради за вагомий внесок в розвиток навчального закладу вищої освіти, здобутки в науковій і освітній діяльності. Автор понад 70 наукових праць. Продовжує активно проводити наукові дослідження. Наукові інтереси: маркетинг, логістика, логістичний менеджмент. Заміжня, має 2 дітей.

Основні наукові праці

 1. O. Popko, М.Malchyk, Z.Tolchanova ECONOMIC EFFI-CIENTCY OF BUSINESS IN THE CONDITION OF UNSTABLE ECONOMY:COLLECTIVE MONOGRAPH//Economic Efficientcy of Business in the Condition of Unstable Economy: Collective monograph./ М.Malchyk, O.Popko, Z.Tolchanova. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, USA. – 2015. – 332 p.(Фахове видання, включене до науковометричної бази РИНЦ, ДР 0114U006193).
 2. Попко О.В. МАРКЕТИНГ: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, Б.О.Король, О.В. Попко, З.О. Толчанова, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; За заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. (навчальний посібник з грифом МОН України).
 3. МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА: Монографія / за редакцією Мальчик М.В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с., Авт. колектив: Мальчик М.В., Попко О.В.,Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д.
 4. Попко О.В. УНІФІКАЦІЯ ВИМОГ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ З НОРМАМИ ЄС: ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ// Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції “Інституалізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування”, Рівне, 2016., С.197-199.
 5. Попко О.В., Мальчик М.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ СТАРТАПІВ//Вісник КНЕУ. Еко-номіка та підприємництво: Зб. наук.праць. – Частина 1 (34-35)., Київ, 2015., С.262-270.
 6. Попко О.В. СУЧАСНА ПАРАДИГМА СТАРТАПІВ У БІЗНЕСІ /Мальчик М.В., Попко О.В.// Вісник НУ “Львівська політехніка”. – Львів. – № 811, 2014. – С.275-280.
 7. Попко О.В. ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ ВІД КЛАСИЧНОГО БІЗНЕСУ/ О.В. Попко // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми використання ресурсного потенціалу суб’єктами господарювання» – Рівне, 2014. – Вип.1 (65), С.325-331.
 8. Попко О.В. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕКТОРУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ / О.В.Попко // Вісник НУВГП. Економіка: Зб. наук.праць. – Випуск 4 (68)., Рівне, 2014.
 9. Попко О.В. ДО ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НАССР / О.В. Попко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С.53-57.
 10. Попко О.В. ФІРМОВА ТОРГІВЛЯ В МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ / О.В. Попко, М.В.Мальчик // Збірник наукових праць Маріупольського державного технічного університету. – Маріуполь, 2013 р. – № 2, С. 17-32.
 11. Попко О.В. ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ / О.В. Попко, А.О.Сачук // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми використання ресурсного потенціалу суб’єктами господарювання» – Рівне, 2011. – Вип.4 (56), С.205-213.
 12. Попко О.В. ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ / О.В. Попко, Н.К.Сачук // Збірник наукових праць. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу ринку: фінансова політика та інвестиції. – Рівне, 2010 р. – №ХVI(4), С. 220-227.
 13. Попко О.В. ЕКОНОМІКА ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ : Монографія / М.Васелевський, Є.Крикавський, С.Кубів, О.Дейнега, О.Мних, Н.Савіна, О.Попко та ін.; За наук. ред. Є.Крикавського та С.Кубіва – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с.