Знання, вміння, практики

Знання з предметної області:

Спеціалізовані концептуальні знання у сфері маркетингу; базові уявлення про планування маркетингової діяльності, товарної інноваційної політики, складові міжнародного та маркетингового менеджменту, логістичних систем; сучасні уявлення про фундаментальні принципи стратегічного маркетингу та інноваційного розвитку підприємства, сучасні підходи, методичні інструменти формування маркетингових стратегій; сучасні уявлення про перспективи розвитку маркетингу в умовах глобалізації, інформатизації, інтеграції та екологізації.

Уміння та навички з предметної області

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в галузі менеджменту, економіки, маркетингу для оцінювання ефективності прийняття маркетингових рішень, формування маркетингової політики та стратегії; здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі соціально-економічних та професійно-профільованих дисциплін для роботи з автоматизованими системами управління; здатність використовувати професійно-профільовані знання, уміння й навички для розробки, аналізування, оцінювання маркетингових заходів та стратегій для освоєння фундаментальних розділів маркетингу; здатність критичного осмислення практичних аспектів функціонування служб і відділів маркетингу, обґрунтування механізмів та інструментів координації щодо взаємодії їх елементів.

Практичні навички з предметної області (формування суджень)

Уміння здійснювати творчий пошук напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства; використовуючи фундаментальні основи маркетингу уміти розробляти маркетингову стратегію підприємства з урахуванням специфіки товарних ринків та планувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства; уміння визначати цільову аудиторію реклами, розробляти концепцію рекламованого товару, стратегію і тактику рекламної кампанії, проводити дослідження громадської думки, вивчення документальних джерел, проведення брифінгів, прес-конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у 3МІ; професійно-профільовані знання щодо виявлення незадоволених потреб на товарних ринках і аналізу рівня їх насиченості; визначення ефективності маркетингових інструментів; вибору оптимальних каналів розподілу продукції, підбору посередників для збуту продукції; навички та уміння ухвалення рішень щодо управління і контролю маркетинговою діяльністю; вміння застосовувати основні положення стандартизації і сертифікації товарів і послуг у практичній діяльності, здійснювати аналіз та оцінку техніко-економічної ефективності заходів із стандартизації на основі аналізу показників якості продукції.

ПРО ПРАКТИКИ

 

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу підготовки фахівців. Умови організації і проведення практик в Національному університеті водного господарства та природокористування регламентуються «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93, «Методичними рекомендаціями по складанню програми практики студентів вищих навчальних закладів України», які затверджені Міністерством освіти і науки України 14.02.1996 р. №31-5/97 та «Положенням про організацію проведення практики студентів Національного університету водного господарства та природокористування» від 08.11.2007 р.

Згідно навчального плану напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» передбачено проходження студентами навчальних та виробничих практик:

 1. Навчальні практики (1 курс):

– «Університетська освіта» (1 тиждень);

– «Системи технологій галузей народного господарства» (1 тиждень);

– «Навчальна практика з інформатики (комп’ютерний тренінг)» (2 тижні).

 1. Виробничі практики:

– «Економічна практика» (2 курс, 3 тижні);

– «Організаційно-управлінська» (3 курс, 3 тижні).

Концепція проведення навчальних та виробничих практик наведена у методичних вказівках відповідних практик:

 • «Методичні вказівки до організації і проведення навчальної практики «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання /  Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О. – Рівне: НУВГП, 2013. –  24 с.» – шифр 06-13-36) і робоча програма навчальної практики   «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» кваліфікаційного рівня – бакалавр;
 • «Методичні вказівки до навчальної практики з дисципліни «Системи технологій галузей народного господарства» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» /Гурин В.А., Кузьмич Л.В. – Рівне: НУВГП, 2013. –  11 с.» – шифр 01-02-020) і робоча програма навчальної практики з дисципліни «Системи технологій галузей народного господарства» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» кваліфікаційного рівня – бакалавр;
 • «Методичні вказівки для лабораторних робіт з Навчальної практики з інформатики (комп’ютерний тренінг) для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» /В.О. Талашок – Рівне: НУВГП, 2013. –  28 с.» – шифр 04-04-179) і робоча програма навчальної практики з інформатики (комп’ютерний тренінг) для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» кваліфікаційного рівня – бакалавр;
 • «Методичні вказівки до проведення виробничої (економічної) практики для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання / М.В.Мальчик, Н.А. Гонтаренко – Рівне: НУВГП, 2013. –  32 с.» – шифр 06-13-37) і робоча програма виробничої (економічної) практики для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» кваліфікаційного рівня – бакалавр
 • «Методичні вказівки до організації і проведення виробничої організаційно-управлінської практики для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання /Мальчик М.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О. – Рівне: НУВГП, 2013. –  32 с.» – шифр 06-13-38) і робочій програмі виробничої організаційно-управлінської практики для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» кваліфікаційного рівня – бакалавр.

Національний університет водного господарства та природокористування заключив з підприємствами, установами та організаціями довгострокові угоди про співпрацю, в яких передбачається надання можливості проходження виробничих практик студентам напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг».

З метою поєднання практичного втілення результатів навчання з теоретичними знаннями, вміннями і навичками студенти напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» також проходять виробничу практику у створеному в Національному університеті водного господарства та природокористування бізнес-інкубаторі (інноваційному центрі) – «Західний бізнес-центр НУВГП». Зазначений бізнес-інкубатор створений як сполучна ланка в розробці нововведень між науковою установою і приватним бізнесом. Основні напрями роботи центру­ це створення бізнес-­інкубатора та студентського віртуального підприємства, і надання консалтингових та маркетингових послуг, залучення грантових коштів для реалізації інноваційних проектів.

У рамках укладених угод між НУВГП та базами для проведення виробничих і переддипломних практик випускова кафедра маркетингу здійснюватиме керівництво різними видами практик.

Керівниками практики від кафедри є висококваліфіковані викладачі, а на базах практики – фахівці високої кваліфікації.

Метою виробничої практики є формування практичних навичок у відповідності до компетенцій нормативної та варіативної частин ОКХ бакалавра за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг», закріплення отриманих студентами теоретичних знань та отримання практичних навичок і вмінь щодо майбутньої професії.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

 • вивчити сучасні форми і методи господарювання;
 • вивчити загальну характеристику, організаційну структуру управління підприємства;
 • закріпити, систематизувати та поглибити знання з фаху, набути професійних умінь і навичок;
 • розвинути вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення;
 • зібрати інформацію за темою науково-дослідної роботи;
 • своєчасно підготувати звіт, захистити його та отримати оцінку з практики.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Робочі програми практик розроблені кафедрою на основі наскрізної програми практик і затверджені у відповідному порядку. Виробнича практика проводиться на базах, що відповідають вимогам відповідних програм практик (таблиця 1).

Таблиця 1

Забезпечення програмами і базами практик

№ з/п Найменува-ння практики Семестр, в якому передба-чена практика Трива-лість практи-ки (у тижнях) Інформація про

наявність програм практик (“+” або “–“)

Найменування бази для проходження практики Інформація про наявність угод про проходження практик (№, дата, строк дії)
1. Економічна 4 3 + Приватне підприємство фірма «Фарматон»

33001 м. Рівне, вул. Дворецька, 89

Дог.15.2.1-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

МП ТзОВ «Олісма»

33000 м. Рівне, вул. Д. Галицького, 16

Дог.15.2.2-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»

35042 Рівненська обл., Костопіль-ський р-н, с. Базальтове

Дог.15.2.3-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ВТДЦ ДП «Марзан» ПАТ «Газотрон»

33003 м. Рівне, вул. Гагаріна, 39

Дог.15.2.4-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»

35042 Рівненська обл., Костопіль-ський р-н, с. Базальтове

 

Дог.15.2.3-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ПрАТ «Гощанський завод продтоварів» 35400, Рівненська обл., смт Гоща, вул. Рівненська, 19 Дог.15.2.6-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»

11701, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 10

Дог.15.2.7-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»

35042 Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове

Дог.15.2.8-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

Турстична агенція «Інтурист-Нетішин»

30100 Хмельницька обл., Славутський р-н, м. Нетішин, вул. Незалежності, 26

Дог.15.2.9-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ТОВ фірма «МТВ»

33005, м. Рівне, вул. Боярка, 28

Дог.15.2.5-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

ВКТЗ ТОВ фірма «Рівне-ВІК»

33001,  м. Рівне, вул. Дворецька, 89

Дог.15.2.10-МАР  (02.02.2015-22.02.2015)

 

2. Організа-ційно-управлінсь-ка 6 3 + ТОВ «ВПК – Україна»;

33000, м. Рівне, пров. Робітничий, 5

Дог. 1-МАР

(21.04.2014-11.05.2014)

 

ТзОВ «Арго-Р» супермаркет «Дисконт»;

м. Рівне, вул. Дворецька, 93

Дог. 2-МАР

(23.06.2014-13.07.2014)

 

Фізична особа – підприємець Мальчик Я.В.

35000 Рівненська область, м. Костопіль, вул. Гвардійська 7

Дог. 4-МАР

(23.06.2014-13.07.2014)

 

Дочірнє підприємство Рітейл Центр;

м. Рівне, вул. Короленка, 1

Дог. 5-МАР

(23.06.2014-13.07.2014)

 

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»;

м. Київ, Нестерівський пров. 35

Дог. 3-МАР

(23.06.2014-13.07.2014)

 

Приватне підприємство «Захід-Холод»

33018, м. Рівне,

вул. Курчатова, 18а

Дог. МАР-ІІІ-4

(02.02.2015-22.02.2015)

 

ТОВ «ТехноНІКОЛЬ-Центр»

33000, м. Рівне,

вул. Млинівська, 20

Дог. МАР-ІІІ-5

(02.02.2015-22.02.2015)

Західний бізнес-центр НУВГП

33000, м. Рівне,

вул. Чорновола, 41а

Наказ від 02.12.2014 р.

С № 1012

Примітка: Угоди з підприємствами на проходження виробничої практики щорічно переукладаються за два місяці до проходження практики і уточнюються терміни їх дії.