Толчанова Зоя Олексіївна

Толчанова Зоя Олексіївна
E-mail: tzo.rivne@rambler.ru

Освіта

1994-1999 рр. – навчання на факультеті менеджменту Рівненського державного технічного університету. Спеціальність – адміністративний менеджмент, кваліфікація – менеджер-економіст; 2003 рік – навчання у Школі педагогічної майстерності Центру навчально-інноваційних технологій при Українському державному університеті водного господарства та природокористування; 2006-2010 рр. – аспірантка без відриву від виробництва кафедри регіонального управління Hаціонального університету водного господарства та природокористування; у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема: «Організаційно-економічні засади раціонального використання лісових ресурсів». Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України та Академії економічних наук України Зінь Е.А.; 2008 рік – навчання за програмою університетського семінару НУВГП „Інноваційні технології навчання в КМСОНП”; 2010 рік – приймала участь в Розширеному засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Рівненській обласній державній адміністрації (Довідка № 01/1-591 від 08.06.2010 р.); з квітня 2010 року зарахована до складу тимчасової робочої групи з економічних реформ, створеної при Рівненській обласній державній адміністрації за напрямом «Регіональний економічний розвиток, технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури»; 2012 рік – навчання за програмою університетського семінару НУВГП „Якість навчального процесу в ЄКТС”; 2013 рік – підвищення кваліфікації в Інституті економіки і бізнесу на транспорті Національного технічного університету (м. Київ). Випускна робота на тему: «Удосконалення механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю автотранспортного підприємства»; 2013 рік – підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) з дисциплін «Маркетингові комунікації», «Маркетинг послуг», «Логістика». Випускна робота на тему: «Навчально-методичний комплекс дисципліни «Маркетингові комунікації»»; 2013 рік – розпочала навчання у ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів на спеціальності 7.03050701 «Маркетинг». Трудова діяльність: серпень 1999 року – серпень 2004 року: працювала на посаді асистента кафедри регіонального управління Українського державного університету водного господарства та природокористування; вересень 2004 року – серпень 2012 року: працювала на посаді старшого викладача кафедри регіонального управління; вересень 2012 року – жовтень 2012 року: працювала на посаді доцента кафедри регіонального управління; листопад 2012 року – березень 2013 року: працювала на посаді доцента кафедри управління транспортною інфраструктурою; з квітня 2013 року по теперішній час – доцент кафедри маркетингу. Викладає дисципліни: Маркетингові комунікації; Маркетингова товарна політика; Маркетинг послуг; Товарознавство; Паблік рилейшнз; Основи маркетингу тощо; у 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата наук зі спеціальності економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (диплом ДК № 000365); у 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу (диплом 12 ДЦ № 039502). Нагороди: 2015 рік – диплом за перше місце в науково-педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року за 2013-2014 н.р.» номінація «Кращий навчальний посібник» гуманітарний напрям за навчальний посібник «Документ не забезпечення діяльності організації»; 2015 рік – диплом за друге місце в науково-педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року за 2013-2014 н.р.» номінація «Кращий навчальний посібник» гуманітарний напрям за навчальний посібник «Кадрове діловодство»; 2014 рік – почесна грамота ректора НУВГП «За значні здобутки у науково-дослідній роботи та з нагоди Дня науки»; 2013 рік – диплом за третє місце в науково-педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року за 2011-2012 н.р.» номінація «Кращий навчальний посібник» за навчальний посібник «Основи менеджменту»; 2009 рік – Грамота Рівненської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху. 2010 рік – Подяка Рівненської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за участь у профспілковому житті факультету менеджменту. 2011 рік – Почесна грамота ректора НУВГП за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток національної освіти, досягнення у справі підготовки кваліфікованих спеціалістів. Автор понад 90 науково-методичних праць, 5 начальних посібників, три з яких мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», трьох колективних монографій.

Основні наукові праці

 1. Толчанова З.О. Практичний підхід до оцінки самостійної роботи студентів / Сорока В.С., Толчанова З.О. // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал [Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції “проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір”]. Спецвипуск. – №1 (грудень). Рівне: б. в. – 2009. – 585 с. – С. 563-570.
 2. Толчанова З. О. Дослідження впливу деревообробної промисловості на стан навколишнього природного середовища Рівненської області / Толчанова З. О., Косянець Ю. В. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Економіка, Рівне, 2009. – Вип. 4 (48). Частина 2. – С. 310–317.
 3. Толчанова З. О. Формування стратегії раціонального використання лісоресурсного потенціалу України / Толчанова З. О. // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф.; м. Дніпропетровськ, Україна, 06-09 жовтня 2009 р. / Редкол.: А.Г. Шапар (голов. ред.) та ін. Дніпропетровськ, 2009, – . Частина ІІ. – С. 74–76. (0,1 д.а.)
 4. Толчанова З. А. Проблемы развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Украины / З. А. Толчанова // Актуальные проблемы развития лесного комплекса, 8-10 дек. 2009 г. : материалы междун. научн.-техн. конф. – Вологда: ВоГТУ, 2010. – С. 88–91. (0,25 д.а.)
 5. Толчанова З. О. Значення Поліського регіону в системі лісогосподарського комплексу України / З. О. Толчанова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 22–29.
 6. Толчанова З. О. Основні тенденції розвитку деревообробної промисловості Поліського (Північного) регіону України в нових економічних умовах / З. О. Толчанова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.8. – С. 247–254.
 7. Толчанова З. О. Динаміка та тенденції розвитку лісового господарства Рокитнівського району Рівненської області / З. О. Толчанова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. XVІ. – № 2. – С. 544–554.
 8. Толчанова З. О. Інноваційні підходи до підвищення ефективності використання лісових ресурсів регіону / Толчанова Зоя Олексіївна // Регіональна бізнес-економіка та управління, Вінниця : Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. – № 3 (27). – С. 69–74.
 9. Толчанова З. О. Кластерна політика як механізм удосконалення функціонування лісопромислового комплексу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – № 4 (жовтень-грудень 2010). – С. 49–55.
 10. Основи менеджменту: Навч. посібник. / Е.А. Зінь, В.С. Сорока, З.О. Толчанова. – Рівне: НУВГП, 2010. – 312с.
 11. Діловодство : Навч. посібник. / В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова. – Рівне: НУВГП, 2010. – 121 с.
 12. Толчанова З. О. Застосування економіко-математичних методів для управління лісовими ресурсами / З. О. Толчанова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. XVІ. – № 3. – С. 501–510.
 13. Толчанова З. О. Економіко-математична модель оптимального розподілу лісових ресурсів / З. О. Толчанова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. XVІ. – № 4. – С. 507–516.
 14. Толчанова З. О. До питання розвитку деревообробної промисловості Поліського (Північного) регіону України / Толчанова З. О. // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези доповідей Десятої щорічної Всеукр. наук. конфер., 20-21 квіт. 2010 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010, – Ч. 2. – С. 120–123.
 15. Толчанова З. О. До питання характеристики лісових ресурсів як економічної, соціальної та екологічної категорії / З. О. Толчанова // Екологічні проблеми природокористування та ефективне енергозбереження. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 27 – 29 квіт. 2010 р. : зб. тез доп. / редкол.: А.М Тугай та ін. – К.: КНУБА, 2010. – С. 74–77.
 16. Толчанова З. О. Особливості побудови економіко-математичної моделі оптимального розподілу лісових ресурсів / Толчанова З. О. // Моделювання та прогнозування економічних процесів: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 8-11 грудня 2010 року. – К.: НТУУ “КПІ”, 2010. – С. 177.
 17. Толчанова З. О. Деякі аспекти обґрунтування альтернативної вартості експорту лісових ресурсів / Толчанова Зоя Олексіївна // Наукові підсумки. Збірка наукових праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. “Наукові підсумки 2010 року”, 13 груд. 2009 р. Ч.3. – К.: НАИРИ, 2010. – С. 49–51.
 18. Толчанова З.О. Обґрунтування напрямів залучення інвестицій у лісове господарство Рівненської області /Толчанова З.О., Романович С.С. // Проблеми Західного Полісся. Науковий вісник Надслучанського інституту: Збірник наукових праць. Березне: НСІ, 2011. – Випуск 3. – 110 с. – С. 78-82.
 19. Толчанова З.О. Методичний підхід до оцінювання ефективності використання лісових ресурсів промисловим виробництвом / З. О.Толчанова // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. 2 (58). – Рівне, 2012. – С. 204–211.
 20. Толчанова З.О. Обґрунтування організаційно-правового механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2012. – № 1. – С. 51–59.
 21. Толчанова З.О. Зарубіжний досвід податкового стимулювання для забезпечення технологічного оновлення підприємств автомобільного транспорту / Ширяєва С.В., Толчанова З.О., Валіулліна З.В. // Управління проектами. Системний аналіз і логістика: науковий журнал. Економічна серія. Випуск 10. – Київ. – 2012. – № 25. – С. 302-307.
 22. Толчанова З. Організаційно-правові засади раціонального використання лісових ресурсів // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет конф., 15-16 березня 2012 року. Ч.2. – Тернопіль: Крок, 2012.– С. 233-235.
 23. Толчанова З.О. Організаційно-правовий механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: тези наук.-практичної конф., 18-19 жовтня 2012 року. – Рівне: НУВГП, 2012. – 344 с. – С. 326-329.
 24. Кадрове діловодство : Навч. посібник. / В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова, О.О. Бутник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 177 с. (Лист МОН № 1/11-18442 від 29.11.2012 р.).
 25. Документне забезпечення діяльності організації : Навч. посібник. / В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова, О.О. Бутник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 149 с. (Лист МОН № 1/11-18443 від 29.11.2012 р.).
 26. Толчанова З. О. Маркетингове дослідження ефективності впливу реклами на студентів / В. І. Корбутяк, З. О. Толчанова, І. В. Мечкало// Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. 2 (62). – Рівне, 2013. – С. 211-220.
 27. Толчанова З. О. Формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу / З. О. Толчанова // Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – 2013. – № 5. – С. 45-47.
 28. Толчанова З. О. Логістична діяльність промислового підприємства в його маркетинговій діяльності / М. В. Мальчик, З. О. Толчанова // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць . – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – 304 с. – С. 68-70.
 29. Толчанова З. О. Методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства в системі маркетингу / З. О. Толчанова // Кримський економічний вісник: науковий журнал. – Сімферополь: 2013. – Випуск 3 (04) червень – 287 с. – С. 230-232.
 30. Толчанова З.О. Щодо формування оціночних критеріїв конкурентоспроможності підприємства в системі маркетингу / З.О. Толчанова // Перспективні питання економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 08-09 квітня 2013 р., – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 279 с. – С. 132-134.
 31. Толчанова З.О. Щодо застосування в Україні мультимодальних перевезень при транспортуванні вантажів / З.О. Толчанова // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки: Збірник тез ІІ Міжнар. наук.-практ конференції 18-19 квітня 2013 року. – Рівне: НУВГП, 2013.– С. 269-270.
 32. Толчанова З.О.Методологічні особливості викладання дисципліни «Основи маркетингу» для студентів напряму підготовки «транспортні технології» / З. О. Толчанова // Технології навчання. Науково-методичний збірник. Вип. 13. – Рівне: НУВГП, 2013. – 217 с. – С. 178-182.
 33. Толчанова З. О. Маркетингові аспекти конкурентоспроможності промислового виробництва регіону / З. О. Толчанова // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць1 (65). – Рівне, 2014. – С. 390-399.
 34. Толчанова З. О. SWОT-аналіз виробництва шкільних електронних підручників / В.І. Корбутяк, З.О. Толчанова // Стратегічні рішення інформаційного розвитку економіки, суспільства та бізнесу: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, м. Рівне, 12-14 лютого 2014 р. – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 115-116.
 35. Толчанова З.О. Щодо розробки маркетингової концепції управління ринком туристичних послуг / З. О. Толчанова // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: тези міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 жовтня 2014 року. – Рівне: НУВГП, 2014. – 392 с. – С. 164-166.
 36. Толчанова З.О.Корецька С.О., Ларіна Р.Р., Кристопчук М.Є., Познаховський В.А. та ін. Управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України: Монографія / за заг. редакцією д.е.н., професора Корецької С.О. – Рівне: НУВГП, 2014. – 256 с.
 37. Маркетинг: Навч. посібник / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. д.е.н., проф.. Мальчик М.В. – Рівне: НУВГП, 2014. – 444 с. (Лист МОН № 1/1-11466 від 22.07.2014 р.).
 38. Толчанова З.О. Удосконалення маркетингової діяльності автотранспортних підприємств / Н. А. Гонтаренко, З. О. Толчанова // Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів : монографія / за заг. ред. В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 430-437.
 39. Толчанова З. Методичний підхід до визначення конкурентоспроможності виробництва регіону / З. Толчанова // Маркетинг в Україні: програма та тези доповідей між нар. наук.-практ. конф., 12-13 грудня 2014 року. – Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2014. – 67 с. – С. 56-58.
 40. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: Монографія / за редакцією Мальчик М.В. – Рівне : НУВГП, 2015. – 197 с., Авт. колектив: Мальчик М.В., Попко О.В.,Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., Мартинюк О.В., Коваль С.І., Мельник Т.Д.